ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Τελευταίες εξελίξεις

Το σχέδιο προβλέπει οι τράπεζες και οι δανειολήπτες (ανάλογα με το οικονομικό προφίλ τους και τη μέχρι σήμερα εξυπηρέτηση των δανείων τους) να μπορούν να συνεννοούνται προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες λύσεις για την αποπληρωμή των δόσεων. Μεταξύ των ευνοϊκών ρυθμίσεων θα είναι η πληρωμή χαμηλότερης δόσης, η δυνατότητα πολυετούς επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής αλλά ακόμη και η παραμονή του δανειολήπτη στο σπίτι του με καταβολή ενός είδους «ενοικίου» στην τράπεζα στην οποία χρωστά το στεγαστικό δάνειο. Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες διευθετήσεις των καθυστερούμενων δανείων ή ακόμη και οριστική λύση του προβλήματος. Στις λύσεις που

Άρθρο 2 Αναστολή πλειστηριασμών 1.α. Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1β. Το παρόν άρθρο δεν καταλαμβάνει τις οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν από χορήγηση

Με μεγάλη ανακούφιση υποδέχονται οι δανειολήπτες τις προσωρινές διαταγές που εκδίδει το Ειρηνοδικείο στην Πάτρα. Με βάση τον Νόμο 4161/2013, τα μηνιαία ποσά που καλούνται να καταβάλουν οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες - μέχρι να γίνει η οριστική διευθέτηση των οφειλών τους - είναι προσαρμοσμένα στις σημερινές τους δυνατότητες και βιοτικές ανάγκες.   Συγκεκριμένα για δανειολήπτρια που οφείλει 44.000€ και διαθέτει πρώτη κατοικία, το δικαστήριο “απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησής της κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης και της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης.   Υποχρεώνει την αιτούσα να καταβάλει στις πιστώτριες τράπεζες

Δύο μήνες από την έναρξη της  ισχύος  του Ν.4161/2013, οι ρυθμίσεις που προβλέπει σχετικά με τα ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια αποτελούν στην ουσία κενό γράμμα. Η ΕΚΠΟΙΖΩ είχε επανειλημμένως τονίσει ότι τα μέτρα αυτά δε θα αφορούσαν παρά ένα απειροελάχιστο ποσοστό δανειοληπτών, καθώς προκειμένου να ενταχθεί ένας οφειλέτης στη ρύθμιση θα έπρεπε να πληροί πάνω από δέκα αυστηρές προϋποθέσεις. Αλλά και οι ρυθμίσεις καθαυτές δεν προσφέρουν ρεαλιστική προοπτική στα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις αλλά απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για λίγα χρόνια μετά. Στην ΕΚΠΟΙΖΩ έχουν απευθυνθεί δανειολήπτες που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις όμως δεν πληρούν όλες

Μέτρα-σοκ με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους στην εφορία εντός 30 ημερών φέρνει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το νέο ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι όσοι πολίτες καθυστερούν άνω των 30 ημερών να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία τότε οι αρχές θα προχωρούσε σε κατασχέσεις ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων χωρίς δικαστική απόφαση. Επιπλέον επιβάλλεται σημαντική μείωση των προστίμων για τυπικές και ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις και προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος κατ” εκτίμηση από τις φορολογικές αρχές. «Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών εκτείνεται σε όλο το

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, προϋποθέσεις (εφεξής οφειλέτες), να υπαχθούν σε πρόγραμμα ευνοϊκής μεταχείρι- σης των ενήμερων οφειλών τους (εφεξής πρόγραμμα διευκόλυνσης). 2. Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, και αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν κατ’ επάγγελμα δάνεια καταλαμβανόμενα από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ήτοι πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα (εφεξής δανειστές). 3. Η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης επιτρέπεται μόνο σε απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από συμβάσεις δανειακών προϊόντων με αρχική ημερομηνία σύναψης έως την 30.6.2010, έστω και αν υφίστανται με- ταγενέστερες τροποποιήσεις,

Δύο ευνοϊκές προσωρινές διαταγές εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πατρών, κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δύο υπερχρεωμένων δημοσίων υπαλλήλων με οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτά που τους έμεναν μετά τις παρακρατήσεις από τους μισθούς τους και κατέφυγαν μέσω της ΕΚΠΟΙΖΩ στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα διατάχθηκε η διακοπή παρακράτησης ποσού 666,89€ από το Τ.Π.Δ. για τον πρώτο οφειλέτη, ώστε μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησής του να γίνεται παρακράτηση μέχρι του ποσού των 150€ τον μήνα. Ο οφειλέτης, που παίρνει καθαρές αποδοχές 984,71€ έπρεπε να επιβιώσει με πληρωτέα 317,82€ τον

Νόμιμο κρίθηκε τη δεύτερη φορά, με τη νέα πρόεδρο του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αγγελική Θεοφιλοπούλου, το Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο «Καποδίστρια» στα ειρηνοδικεία της χώρας. Ειδικότερα, πρόσφατα κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλέπεται η συγχώνευση των ειρηνοδικείων. Αναλυτικότερα, στις 17 δικαστικές περιφέρειες της χώρας τα ειρηνοδικεία από 301, που είναι σήμερα, μειώνονται στα 154. Υπενθυμίζεται, ότι οι σύμβουλοι Επικρατείας (προεδρεύουσα η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια η πάρεδρος Φραντζέσκα Γιαννακού), με την πρόσφατη υπ΄ αριθμ. 169/2012 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος (25.9.2012), ανέβαλαν την επεξεργασία του επίμαχου διατάγματος, προκειμένου η ηγεσία του

Μια ακόμα ευνοϊκή δικαστική απόφαση για διαγραφή χρέους εξέδωσε η ελληνική δικαιοσύνη για άνεργη και διαζευγμένη μητέρα, δύο παιδιών, στο Κιάτο. Πρόκειται για μια 45χρονη γυναίκα η οποία είχε καταναλωτικό δάνειο σε μια τράπεζα και δύο πιστωτικές κάρτες σε άλλη τράπεζα , με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στις 24.000 ευρώ. Μάλιστα δεν έχει κανένα ακίνητο στην κατοχή της. Το Ειρηνοδικείο Σικυωνίων εξέδωσε απόφαση με αριθμό 176/2012 σύμφωνα με την οποία η δανειολήπτρια θα πληρώσει 50 ευρώ το μήνα επί 48 μήνες, συνολικά δηλαδή θα καταβάλει το ποσό των 2.400 ευρώ. Η γυναίκα που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απευθύνθηκε στο