ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Νόμο Κατσέλη

Τι αναφέρει ο νόμος :   "Ο χρόνος τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τρί­τους χάριν αυτών δεδομένων οικονομικής συμπεριφο­ράς, που αναφέρονται στη διαδικασία του παρόντος νό­μου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη ".

Τι αναφέρει ο νόμος :   "Οι αποφάσεις του δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση και σε αναίρεση σύμφωνα με το άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας."

Τι αναφέρει ο νόμος :  Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται. Πρακτική εφαρμογή : Ο εγγυητής ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον πρωτοφειλέτη (ακριβώς το ίδιο) και όπως και ο πρωτοφειλέτης, έχει την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου, καταθέτοντας αντίστοιχη αίτηση και ζητώντας, κατά περίπτωση, είτε την πλήρη απαλλαγή του είτε την ρύθμιση των οφειλών του σε συνδυασμό με την πρόταση του  πρωτοφειλέτη. Σημαντική επισήμανση : Οι τράπεζες όπως μπορούν να στραφούν με εκτελεστικά μέτρα κατά της περιουσίας του οφειλέτη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο

Τι αναφέρει ο νόμος :   “Σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η απαλλαγή από τις οφειλές με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, οι απαι­τήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση στο ειρηνοδικείο. Για τον προσδιορισμό του ύψους των απαιτήσεων αποκλείεται, εφόσον είχε γίνει δεκτή η αίτηση στο ειρηνοδικείο, ο ανα­τοκισμός από την κοινοποίηση της αίτησης αυτής στους πιστωτές και αφαιρούνται τα ποσά που έχουν καταβλη­θεί από τον οφειλέτη.”

Τι αναφέρει ο νόμος :  Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλι­κρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήμα­τα του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει με την υπο­βολή της αίτησης στο ειρηνοδικείο όσο και κατά την περίοδο ρύθμισης των οφειλών. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια, την ο­ποία μπορεί να επικαλεσθεί με αίτηση του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τότε που την πληροφορήθηκε, συνεπάγεται, με την επιφύλα­ξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήματος για ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή ή την έκπτωση από τη ρύθμιση οφειλών και την α­παλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Η αίτηση αυτή μπο­ρεί να υποβληθεί μέχρι

Τι αναφέρει ο νόμος :  Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επι­βάλλονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επι­τρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστι­κής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κα­τοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου αν δεν υπάρχει καθυστέρη­ση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκ­πλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή που κατατί­θεται το αργότερο μέσα σε

Τι αναφέρει ο νόμος :  Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια α­κίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύου­σες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικα­νοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υ­περβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο

Τι αναφέρει ο νόμος :  "Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι α­μέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστο­λή της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται."

Τι αναφέρει ο νόμος :  "Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστά­σεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφει­λέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ο­φειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μή­νες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών."

Τι αναφέρει ο νόμος :  Ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης ερ­γασίας. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέρ­γων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι­κού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδι­καιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας. Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που