ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Αποφάσεις Διαγραφής χρεών σε τράπεζες

Έγγαμος με ένα τέκνο, ιδιωτικός υπάλληλος αορίστου χρόνου σε πιστωτικό ίδρυμα, λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.271,71 ευρώ, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας. Οφείλει συνολικά στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 296.331,02 ευρώ. Διαθέτει μια κύρια κατοικία και ένα αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 121/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ο οφειλέτης καλείται να καταβάλλει προς τις πιστώτριες τράπεζες το συνολικό ποσό των 300,00 ευρώ για τα πέντε πρώτα χρόνια συμμέτρως κατανεμημένο  προς το σύνολο των πιστωτών του, εξαιρώντας από την εκποίηση την πρώτη και κύρια κατοικία του, υπό τον όρο καταβολής των 137,44 ευρώ το μήνα

Διαζευγμένη μητέρα ενός  ενήλικου (εξαρτώμενου) τέκνου ηλικίας είκοσι (20) ετών λαμβάνει ως ιδιωτική υπάλληλος το ποσό των 653,00 ευρώ μηνιαίως. Διαμένει προσωρινά φιλοξενούμενη με το τέκνο της εντός μιας κατοικίας που της έχει παραχωρήσει ο τέως σύζυγός της ενώ διαθέτει κατά αδιαίρετο ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% μια μονοκατοικία 80 τ.μ.  και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο κατά ποσοστό 100%. Οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 81.626,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 699/2016 απόφαση προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Πατρών προστατεύτηκαν, προσωρινά, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας ενώ αποφασίστηκε να καταβάλλει μηδενικές δόσεις προς τις πιστώτριες

Έγγαμη συνταξιούχος λαμβάνει ως  πληρωτέες συνταξιοδοτικές αποδοχές το συνολικό ποσό των 629,95 ευρώ μηνιαίως και ο σύζυγός της το ποσό των 310,00 ευρώ μηνιαίως. Διαθέτει μια κύρια κατοικία στην Πάτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας ½ επί ενός αγροτεμαχίου. Το ποσό των οφειλών της στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στις 33.269,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 698/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών  προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας και διατάσσει την καταβολή μηδενικών δόσεων προς τις πιστώτριες μέχρι τη συζήτηση  της κύριας αίτησης.

Έγγαμος πατέρας με δύο τέκνα παιδιά (εκ των οποίων το ένα, ηλικίας 35 ετών, πάσχει από μόνιμη αριστερή ημιπληγία και έχει κριθεί ανάπηρο κατά ποσοστό 80%)  οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 247.896,16 ευρώ. Τα μηνιαία εισοδήματα της οικογένειας ανέρχονται στο ποσό των 1.583,34 ευρώ, που προέρχονται αποκλειστικά από τις δικές του συνταξιοδοτικές αποδοχές  και διαθέτει ατύπως (δίχως να έχει προβεί σε αποδοχή κληρονομίας)  16,60% αδιαίρετο ποσοστό συνιδιοκτησία επί μίας μια παλιάς οικίας και επί τριών σταβλαποθηκών και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, αξίας 500,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 168/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου προστατεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος (αφού

Έγγαμη μητέρα με δύο παιδιά (εκ των οποίων το ένα, ηλικίας 35 ετών, πάσχει από μόνιμη αριστερή ημιπληγία και έχει κριθεί ανάπηρο κατά ποσοστό 80%) οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 177.065,56 ευρώ. Τα εισοδήματα της οικογένειας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.583,34 ευρώ μηνιαίως, που προέρχονται από την μηνιαία σύνταξη του συζύγου της, αφού η ίδια είναι άνεργη και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο είναι η κύρια κατοικία της. Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 167/2015απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου προστατεύεται η κύρια κατοικία της αιτούσας (η οποία αποτελείται από δύο αυτοτελή και διακεκριμένα τμήματα) που το Δικαστήριο εδέχθη ότι στην πραγματικότητα

Έγγαμη μητέρα με τέσσερα παιδιά οφείλει σε μία πιστώτρια τράπεζα 17.258,00 ευρώ. Τα μηνιαία εισοδήματα της οικογένειας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 820,67 ευρώ, που προέρχονται μόνο από το εισόδημα της αιτούσας  και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της είναι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συνολικής αξίας 2.000,00 ευρώ, που δεν κρίθηκε πρόσφορο για εκποίηση.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου ορίζονται μηδενικές μηνιαίες καταβολές για την αιτούσα προς την πιστώτρια τράπεζα και για χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών, όπου μετά την παρέλευση αυτού  θα επανεξεταστούν τα οικονομικά ως και περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας.

80/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών. Σύζυγοι με δύο ανήλικα τέκνα λαμβάνουν ως μηνιαίες αποδοχές το ποσό των 2.060,00€. Διαθέτουν μία κύρια κατοικία στην Πάτρα ενώ το ποσό των οφειλών τους στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 178.860,00€. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 80/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών προστατεύεται η κύρια κατοικία των αιτούντων με τον όρο να καταβάλλουν στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 200,00 € ο καθένας για πέντε χρόνια και μετά την πάροδο της πενταετίας το ποσό των 209,63€ και οι δύο μαζί για τριάντα χρόνια. Άρα τελικά θα πληρώσουν αντί των 178.860,00€ το τελικό ποσό των 99.466,80€, έχοντας

9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου. Σύζυγοι  με πέντε παιδιά ηλικίας 19,18,15,9 και 6 ετών λαμβάνουν ως μηνιαίες αποδοχές το ποσό των 2.552,96€. Διαθέτουν μια κύρια κατοικία στην Ναύπακτο, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα όπου αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία της υπερήλικης μητέρας του αιτούντος, ένα ΙΧ αυτοκίνητο καθώς και  ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% επί μιας λιθόκτιστης οικίας. Το ύψος των οφειλών τους στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 295.393,00€. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου αφενός προστατεύεται η κύρια κατοικία των δανειοληπτών, αφετέρου προστατεύονται και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος, με τον όρο να καταβάλουν στις

Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 232.000,00€. Η σύζυγος εργάζεται ως Δημοτικός Υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 975,70€ κατόπιν παρακράτησης του ποσού των 102,13 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξυπηρέτηση του δανείου της και ο σύζυγος είναι άνεργος. Διαθέτουν μια κύρια κατοικία καθώς και δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου αίρεται  η παρακράτηση του ποσού των 102,13 € από το μισθό της οφειλέτριας και καλείται να πληρώσει σε όλες τις τράπεζες το ποσό των 150 ευρώ κατανεμημένο σύμμετρα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2014 απόφαση ορίζονται

Άνεργος, έγγαμος, στερείται περιουσιακών στοιχείων και διαμένει φιλοξενούμενος με την οικογένειά του σε διαμέρισμα που του έχουν παραχωρήσει οι γονείς του. Είναι πατέρας δύο ανήλικων τέκνων και η σύζυγός του είναι άνεργη με μηδενικό εισόδημα. Το μόνο εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι το ποσό των 468,00€ το οποίο λαμβάνει ο οφειλέτης ως επίδομα τακτικής ανεργίας. Το σύνολο των οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 €. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1025/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών αποφασίστηκε να καταβάλλει στις πιστώτριες το ποσό των 50,00€ για δύο χρόνια και μηδενικές καταβολές μέχρι το 2020 που