ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

24. Οι ρυθμίσεις του νόμου ισχύουν και για τους εγγυητές;

Τι αναφέρει ο νόμος :  Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται.

Πρακτική εφαρμογή : Ο εγγυητής ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον πρωτοφειλέτη (ακριβώς το ίδιο) και όπως και ο πρωτοφειλέτης, έχει την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου, καταθέτοντας αντίστοιχη αίτηση και ζητώντας, κατά περίπτωση, είτε την πλήρη απαλλαγή του είτε την ρύθμιση των οφειλών του σε συνδυασμό με την πρόταση του  πρωτοφειλέτη.

Σημαντική επισήμανση : Οι τράπεζες όπως μπορούν να στραφούν με εκτελεστικά μέτρα κατά της περιουσίας του οφειλέτη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μπορούν να στραφούν και στα περιουσιακά στοιχεία του εγγυητή. Γι αυτό και ο εγγυητής έχει τις ίδιες ακριβώς νόμιμες δυνατότητες όπως και ο πρωτοφειλέτης.