ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

22. Τι είναι το “καθήκον ειλικρινούς δήλωσης”;

Τι αναφέρει ο νόμος :  Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλι­κρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήμα­τα του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει με την υπο­βολή της αίτησης στο ειρηνοδικείο όσο και κατά την περίοδο ρύθμισης των οφειλών.

Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια, την ο­ποία μπορεί να επικαλεσθεί με αίτηση του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τότε που την πληροφορήθηκε, συνεπάγεται, με την επιφύλα­ξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήματος για ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή ή την έκπτωση από τη ρύθμιση οφειλών και την α­παλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί.

Η αίτηση αυτή μπο­ρεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές του.

Πριν από την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη, για την αιτία αυτή, αίτησης του οφειλέτη ή την έκπτωση του είναι απαράδεκτη η υποβολή νέας αίτησης.

Πρακτική εφαρμογή : Σε πολλές δυστυχώς περιπτώσεις, ο οφειλέτης μπορεί να παραλείψει, από δόλο ή χωρίς δόλο, να δηλώσει ένα ακίνητο, την μεταβίβαση ενός ακινή του μέσα στην τελευταία πριν την κατάθεση της αίτησης ή κάποιο σημαντικό του εισόδημα,  με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ανειλικρινής η δήλωσή του και να απορριφθεί γι αυτόν τον λόγο η αίτησή του. Σε κάθε περίπτωση ο δικηγόρος πρέπει να διερευνά με μεγάλη σχολαστικότητα τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη, όταν συντάσσει την αίτηση, για να αποφευχθεί η απόρριψή της.