ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

21. Τι προβλέπεται αν εκδοθεί μια απόφαση για ρύθμιση και δεν μπορούν να καταβληθούν κάποια στιγμή οι δόσεις;

Τι αναφέρει ο νόμος :  Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επι­βάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επι­τρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστι­κής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κα­τοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου αν δεν υπάρχει καθυστέρη­ση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκ­πλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή που κατατί­θεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημι­ουργία του λόγου έκπτωσης.

Πρακτική εφαρμογή : Αν ο οφειλέτης δεν τηρεί με συνέπεια την απόφαση – ενδεχόμενο όλο και πιό έντονο μέσα στην οικονομική κρίση – χάνει το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών του με τον τρόπο που καθόριζε η απόφαση και οι οφειλές του επανέρχονται στα προηγούμενα, πριν την αίτηση επίπεδα, χωρίς να έχει την δυνατότητα κατάθεσης νέας αίτησης για ρύθμιση.


Σημαντική επισήμανση : Στην περίπτωση που αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη μετά την έκδοση της απόφασης, τότε αυτός έχει την δυνατότητα να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο, προσκομίζοντας τα νέα οικονομικά του στοιχεία, την μεταρρύθμιση ή τροποποίηση της απόφασης.