ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Μάρτιος 2019

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζετα η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.” Πρακτική εφαρμογή : Κανένας υπάλληλος τραπέζης δεν μπορεί να σας αρνηθεί ή να καθυστερεί υπερβολικά ή να ζητά έξοδα για να σας χορηγήσει η τράπεζα την βεβαίωση οφειλών σας. Επειδή το Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων εκδίδει αυτές τις βεβαιώσεις από τα κεντρικά του

Τι αναφέρει ο νόμος :  "Αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης." Πρακτική εφαρμογή :  Ο Ειρηνοδίκης ορίζει μηνιαίες δόσεις που πρέπει να καταβάλλονται στους δανειστές, με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, ωστόσο αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 10% των μηνιαίων δόσεων που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την

 Τι αναφέρει ο νόμος : “Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης δύναται να ζητά την συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Δια­κανονισμού

Τι αναφέρει ο νόμος : “Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατα την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής

Τι αναφέρει ο νόμος : Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτική εφαρμογή : 1. H σύμβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί τουλάχιστον ένα έτος πριν την κατάθεση της αίτησης στο ειρηνοδικείο. Δεν θεωρούνται νέες συμβάσεις οι τυχόν ρυθμίσεις

Τι αναφέρει ο νόμος, ποιοί μπορούν να ενταχθούν: "Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανό­τητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυ­ναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους." Πρακτική εφαρμογή : 1. Στον νόμο Κατσέλη μπορούν να ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα εκτός από όσους έχουν αποδεδειγμένα την εμπορική ιδιότητα.  Ενδεικτικά μερικές από τις κατηγορίες είναι: άνεργοι, δημόσιοι - ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρέμποροι και πρώην έμποροι (πωλητές λαικών αγορών, περιπτεριούχοι, λαχειοπώλες κλπ), ελεύθεροι επαγγελματίες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πολ.μηχανικοί, ιατροί, ζωγράφοι κλπ), άτομα που με την προσωπική τους εργασία και σωματική καταπόνηση βγάζουν τα προς το ζειν, με ακίνητα ή χωρίς, με ληξιπρόθεσμες ή μή οφειλές, πρωτοφειλέτες ή εγγυητές, που

Έγγαμος με ένα τέκνο, ιδιωτικός υπάλληλος αορίστου χρόνου σε πιστωτικό ίδρυμα, λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.271,71 ευρώ, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας. Οφείλει συνολικά στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 296.331,02 ευρώ. Διαθέτει μια κύρια κατοικία και ένα αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 121/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ο οφειλέτης καλείται να καταβάλλει προς τις πιστώτριες τράπεζες το συνολικό ποσό των 300,00 ευρώ για τα πέντε πρώτα χρόνια συμμέτρως κατανεμημένο  προς το σύνολο των πιστωτών του, εξαιρώντας από την εκποίηση την πρώτη και κύρια κατοικία του, υπό τον όρο καταβολής των 137,44 ευρώ το μήνα

Διαζευγμένη μητέρα ενός  ενήλικου (εξαρτώμενου) τέκνου ηλικίας είκοσι (20) ετών λαμβάνει ως ιδιωτική υπάλληλος το ποσό των 653,00 ευρώ μηνιαίως. Διαμένει προσωρινά φιλοξενούμενη με το τέκνο της εντός μιας κατοικίας που της έχει παραχωρήσει ο τέως σύζυγός της ενώ διαθέτει κατά αδιαίρετο ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% μια μονοκατοικία 80 τ.μ.  και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο κατά ποσοστό 100%. Οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 81.626,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 699/2016 απόφαση προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Πατρών προστατεύτηκαν, προσωρινά, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας ενώ αποφασίστηκε να καταβάλλει μηδενικές δόσεις προς τις πιστώτριες

Έγγαμη συνταξιούχος λαμβάνει ως  πληρωτέες συνταξιοδοτικές αποδοχές το συνολικό ποσό των 629,95 ευρώ μηνιαίως και ο σύζυγός της το ποσό των 310,00 ευρώ μηνιαίως. Διαθέτει μια κύρια κατοικία στην Πάτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας ½ επί ενός αγροτεμαχίου. Το ποσό των οφειλών της στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στις 33.269,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 698/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών  προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας και διατάσσει την καταβολή μηδενικών δόσεων προς τις πιστώτριες μέχρι τη συζήτηση  της κύριας αίτησης.

Έγγαμος πατέρας με δύο τέκνα παιδιά (εκ των οποίων το ένα, ηλικίας 35 ετών, πάσχει από μόνιμη αριστερή ημιπληγία και έχει κριθεί ανάπηρο κατά ποσοστό 80%)  οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 247.896,16 ευρώ. Τα μηνιαία εισοδήματα της οικογένειας ανέρχονται στο ποσό των 1.583,34 ευρώ, που προέρχονται αποκλειστικά από τις δικές του συνταξιοδοτικές αποδοχές  και διαθέτει ατύπως (δίχως να έχει προβεί σε αποδοχή κληρονομίας)  16,60% αδιαίρετο ποσοστό συνιδιοκτησία επί μίας μια παλιάς οικίας και επί τριών σταβλαποθηκών και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, αξίας 500,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 168/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου προστατεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος (αφού