ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Μάρτιος 2019

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Σε περίπτωση που κα­τά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης περιέλθουν στον οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πι­στωτών το ήμισυ της αξίας αυτών.”

Τι αναφέρει ο νόμος :  Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπι­κή του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύ­γου, και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών ορισμένο ποσό για ι­κανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο. Πρακτική εφαρμογή : Για όσους έχουν δανειοδοτηθεί χωρίς να έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο – συνήθως με καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες – κρίνεται το τί μπορούν να δίνουν από το εισόδημά

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Οι απαιτήσεις των πιστωτών που είναι εξασφαλι­σμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συ­νεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφει­λής. Οι λοιπές απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Οι οφειλές αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποί­ησης της αίτησης αξία τους.” Πρακτική εφαρμογή : Οσα δάνεια είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες  ή προσημειώσεις μέχρι την κατάθεση της αίτησης – κυρίως τα στεγαστικά – συνεχίζουν να τοκίζονται αλλά όχι με τόκους υπερημερίας, τοκίζονται με το κανονικό τους επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Αντίθετα όσα δάνεια δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες  ή προσημειώσεις μέχρι την κατάθεση

Τι αναφέρει ο νόμος :  "Μετά την συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ημέρα επικύρωσης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη.  Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης ε­άν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής ε­πάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Πρακτική εφαρμογή : Ο νόμος παρέχει στον οφειλέτη το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή των καταδιωκτικών

Τι αναφέρει ο νόμος :  Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση να επιδόσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές. Πρακτική εφαρμογή : Οι τράπεζες που ενοχλούν τον δανειολήπτη, μέσω των εισπρακτικών εταιρειών, θα πρέπει να σταματήσουν τις οχλήσεις είτε τηλεφωνικές είτε μέσω εξωδίκων και να καταθέσουν τις όποιες προτάσεις τους στο Ειρηνοδικείο.

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορί­ζεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.”   Πρακτική εφαρμογή : Δυστυχώς λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων και μικρού αριθμού Eιρηνοδικών αλλά και συγχώνευσης περιφερειακών Eιρηνοδικείων, οι δικάσιμοι προσδιορίζονται – ανάλογα με τον τόπο συζήτησης – σε μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατάθεση της αίτησης π.χ.στην Αθήνα μετά από οκτώ χρόνια ενώ στην Πάτρα σε πέντε χρόνια περίπου. Σε περιφερειακά ειρηνοδικεία η δικάσιμος μπορεί να προσδιοριστεί σε λίγους μήνες ή έτος.

Τι αναφέρει ο νόμος :  Η αίτηση πρέπει να περιέχει:   α) κατάσταση της περιου­σίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμ­βάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέ­τη.   Επίσης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ο οφειλέ­της υποχρεούται να προσκομίσει:   α) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης κατα­θέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου.”   Πρακτική εφαρμογή : Στην πράξη ο οφειλέτης δεν μπορεί να συντάξει και να καταθέσει μόνος του την αίτησή του:   Επειδή οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, βάσιμες και ορισμένες μιας και έχουν απορριφθεί πολλές για τυπικούς λόγους (αοριστία, δόλος, ανειλικρινής δήλωση κλπ) Επειδή η κατάθεση του δικογράφου από τον αιτούντα έχει προβληθεί ως ένσταση από τους δικηγόρους των τραπεζών  

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έ­χει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαμονή του.” Πρακτική εφαρμογή : Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί εκτός από τον τόπο μόνιμης κατοικίας και στον τόπο συνήθους διαμονής, σε περιπτώσεις που για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους ο οφειλέτης μένει σε άλλο μέρος π.χ. είναι διορισμένος σε νησί ή διαμένει στο πατρικό του στο χωριό.

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Ο Υπουργός Οικο­νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παρα­γράφου πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.” Πρακτική εφαρμογή : Μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις που κάποιος υπάλληλος αρνήθηκε ή ζήτησε έξοδα για την έκδοση της βεβαίωσης, του έγινε υπενθύμιση του προστίμου με θεαματικά αποτελέσματα.