ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Ιανουάριος 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, προϋποθέσεις (εφεξής οφειλέτες), να υπαχθούν σε πρόγραμμα ευνοϊκής μεταχείρι- σης των ενήμερων οφειλών τους (εφεξής πρόγραμμα διευκόλυνσης). 2. Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, και αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν κατ’ επάγγελμα δάνεια καταλαμβανόμενα από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ήτοι πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα (εφεξής δανειστές). 3. Η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης επιτρέπεται μόνο σε απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από συμβάσεις δανειακών προϊόντων με αρχική ημερομηνία σύναψης έως την 30.6.2010, έστω και αν υφίστανται με- ταγενέστερες τροποποιήσεις,

Δύο ευνοϊκές προσωρινές διαταγές εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πατρών, κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δύο υπερχρεωμένων δημοσίων υπαλλήλων με οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτά που τους έμεναν μετά τις παρακρατήσεις από τους μισθούς τους και κατέφυγαν μέσω της ΕΚΠΟΙΖΩ στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα διατάχθηκε η διακοπή παρακράτησης ποσού 666,89€ από το Τ.Π.Δ. για τον πρώτο οφειλέτη, ώστε μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησής του να γίνεται παρακράτηση μέχρι του ποσού των 150€ τον μήνα. Ο οφειλέτης, που παίρνει καθαρές αποδοχές 984,71€ έπρεπε να επιβιώσει με πληρωτέα 317,82€ τον

Νόμιμο κρίθηκε τη δεύτερη φορά, με τη νέα πρόεδρο του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αγγελική Θεοφιλοπούλου, το Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο «Καποδίστρια» στα ειρηνοδικεία της χώρας. Ειδικότερα, πρόσφατα κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλέπεται η συγχώνευση των ειρηνοδικείων. Αναλυτικότερα, στις 17 δικαστικές περιφέρειες της χώρας τα ειρηνοδικεία από 301, που είναι σήμερα, μειώνονται στα 154. Υπενθυμίζεται, ότι οι σύμβουλοι Επικρατείας (προεδρεύουσα η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια η πάρεδρος Φραντζέσκα Γιαννακού), με την πρόσφατη υπ΄ αριθμ. 169/2012 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος (25.9.2012), ανέβαλαν την επεξεργασία του επίμαχου διατάγματος, προκειμένου η ηγεσία του

Μια ακόμα ευνοϊκή δικαστική απόφαση για διαγραφή χρέους εξέδωσε η ελληνική δικαιοσύνη για άνεργη και διαζευγμένη μητέρα, δύο παιδιών, στο Κιάτο. Πρόκειται για μια 45χρονη γυναίκα η οποία είχε καταναλωτικό δάνειο σε μια τράπεζα και δύο πιστωτικές κάρτες σε άλλη τράπεζα , με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στις 24.000 ευρώ. Μάλιστα δεν έχει κανένα ακίνητο στην κατοχή της. Το Ειρηνοδικείο Σικυωνίων εξέδωσε απόφαση με αριθμό 176/2012 σύμφωνα με την οποία η δανειολήπτρια θα πληρώσει 50 ευρώ το μήνα επί 48 μήνες, συνολικά δηλαδή θα καταβάλει το ποσό των 2.400 ευρώ. Η γυναίκα που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απευθύνθηκε στο

Οι οφειλές στο Δημόσιο έχουν δημιουργήσει μια νέα τάξη υπερχρεωμένων που προέκυψε από την υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Δυστυχώς η ολοένα αυξανόμενη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών αυτών απαιτεί ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων αλλά και πλήρη εκμετάλλευση των υπαρχόντων δυνατοτήτων από τους οφειλέτες. Το νομικό πλαίσιο, όσο πολύπλοκο κι αν χαρακτηρίζεται, δίνει δυνατότητες ρυθμίσεων σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης - αν διευκολυνθεί - μπορεί να ανταποκριθεί.

Διαταγή Πληρωμής είναι ένα έγγραφο, που εκδίδεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση αυτού, στον οποίο οφείλετε χρήματα, με το οποίο σας διατάσσει ο Δικαστής να πληρώσετε σε αυτόν (στο δανειστή σας) το οφειλόμενο ποσό συν τόκους και άλλα έξοδα. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται από Δικαστή, ύστερα από αίτηση που κατέθεσε ο δικηγόρος του δανειστή σας στο αρμόδιο γραφείο του δικαστηρίου, χωρίς όμως να γίνει δικαστήριο, χωρίς δηλαδή να συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή δηλαδή δεν μπόρεσε ο οφειλέτης να ακουστεί από το Δικαστή κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, του χορηγεί ο νόμος

Εξώδικο ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κάποιο άλλο, μέσω δικαστικού επιμελητή, με βεβαιωμένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής, με σκοπό να αποδεικνύεται εγγράφως, μέσω της έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή, ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού, προκειμένου να μην μπορει να αμφισβητηθεί ούτε αφενός ότι ο “αποστολέας” του δήλωσε τα όσα περιέχονται στο εξώδικο, αλλα και ούτε αφετέρου ότι ο “παραλήπτης” του έλαβε γνώση αυτού. Οι τράπεζες λοιπόν προκειμένου να δηλώσουν τις προθέσεις τους, σχετικά με τις διαφορές που έχουν μαζί σας, σας στέλνουν εξώδικα, ώστε να έχετε λάβει αποδεδειγμένα γνώση για