ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

20. Τι προβλέπεται αν έχω πρώτη κατοικία; Εκποιείται η πρώτη κατοικία ή προστατεύεται;

Τι αναφέρει ο νόμος :  Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια α­κίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύου­σες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικα­νοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας.

Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος.

Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υ­περβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελ­λάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευ­ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό.

Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφά­λεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις κα­ταβολές του οφειλέτη.

Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη.”

Πρακτική εφαρμογή : Για όσους έχουν δανειοδοτηθεί  και έχουν περιουσιακά στοιχεία – συνήθως με στεγαστικά δάνεια – κρίνεται το τί μπορούν να δίνουν από το εισόδημά τους, αφαιρουμένου του κόστους ζωής τους, τα τρία έως πέντε πρώτα χρόνια και μετέπειτα, υπολογίζεται ποιό είναι το ποσόν που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης ή κύριας κατοικίας τους και αποφασίζεται να αποδοθεί έντοκα σε 20 έτη ή 240 δόσεις – εκτός και αν οι συμβάσεις τους επιτρέπουν να αποδοθούν έως και σε 35 έτη. Αν δεν έχουν άλλο ακίνητο τότε το υπόλοιπο της οφειλής τους διαγράφεται. Αν έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αγοραστικό ενδιαφέρον (εντός οικισμού, μεγάλη εμπορική αξία κλπ) τότε ορίζεται εκκαθαριστής και εκποιείται ένα ή περισσότερα ανάλογα με το διαγραφόμενο ποσόν οφειλής τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν σύμμετρα οι δανειστές.

Ετσι π.χ.:

  • Οφειλέτης με πρώτη και μοναδική κατοικία εμπορικής αξίας 120.000€ και οφειλές 162.000€, θα πληρώσει τελικά το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας αυτής, δηλαδή 102.000€, άρα μια δόση 425€ επί 20 έτη (240 δόσεις), δόση προσαυξημένη με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελ­λάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση. Για το υπόλοιπο της οφειλής απαλλάσεται.
  • Οφειλέτης με πρώτη και μοναδική κατοικία εμπορικής αξίας 68.000€ αλλά και με 6 αγροτεμάχια, με οφειλές 165.000€, θα πληρώσει τελικά το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας αυτής, δηλαδή 57.800€, άρα μια δόση 240€ επί 20 έτη (240 δόσεις), δόση προσαυξημένη με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελ­λάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση. Για το υπόλοιπο της οφειλής ορίστηκε να εκπλειστηριαστούν μόνο 2 από τα αγροτεμάχια που θα μπορούσαν να αποφέρουν αξιόλογο έσοδο στους δανειστές.
  • Οφειλέτης με πρώτη κατοικία εμπορικής αξίας 90.000€ και δεύτερη κατοικία εμπορικής αξίας 39.000€, με οφειλές 84.000€, θα πληρώσει τελικά το 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας, δηλαδή 76.500€, σε 17 έτη (204 δόσεις), ενώ για το υπόλοιπο της οφειλής θα εκποιηθεί η δεύτερη κατοικία του και το ποσόν που θα εισπραχθεί θα αφαιρεθεί από την συνολική οφειλή του.

Στην ενότητα “ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ” μπορείτε να δείτε πληθώρα τέτοιων αποφάσεων, με απλή απόδοση αλλά και όλο το σκεπτικό τους.

Σημαντική επισήμανση 1: Αν οι οφειλές είναι χαμηλότερης αξίας από την αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας τότε εύλογο είναι οτι θα ρυθμιστούν μέχρι την αποπληρωμή τους.

Σημαντική επισήμανση 2: Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας προσδιορίζεται στην αίτηση άλλοτε από το έντυπο ΕΤΑΚ  και άλλοτε από φύλλο αντικειμενικής αξίας συμβολαιογράφου.