ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

18. Τι προβλέπεται αν δεν έχω περιουσιακά στοιχεία και είμαι είτε χρόνια άνεργος είτε έχω σοβαρά προβλήματα υγείας είτε είμαι απόλυτα ανήμπορος για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού;

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστά­σεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφει­λέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ο­φειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μή­νες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.”