ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

17. Τι προβλέπεται αν είμαι άνεργος και ρυθμιστούν οι οφειλές μου; Αν βρω δουλειά αλλάζει κάτι;

Τι αναφέρει ο νόμος :  Ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης ερ­γασίας.

Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέρ­γων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι­κού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδι­καιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας. Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται στην γραμματεία τoυ δικαστηρίου.