ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

13. Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή μου, η τράπεζα θα μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας μου;

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Μετά την συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ημέρα επικύρωσης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη.  Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης ε­άν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής ε­πάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Πρακτική εφαρμογή : Ο νόμος παρέχει στον οφειλέτη το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του μέχρι να γίνει η εκδίκαση της αίτησής του στο Ειρηνοδικείο, όπου και εξετάζεται κατά περίπτωση αν θα χορηγηθεί αυτή η αναστολή μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης.

Πρακτικά λοιπόν, αν γίνει δεκτή, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε τις όποιες ενέργειες των τραπεζών κατά της περιουσίας σας, μέχρι την τελική απόφαση του Ειρηνοδικείου.