ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Πάτρα: Ακύρωση κατάσχεσης και διενέργειας πλειστηριασμού για πρώτη κατοικία

ΑΠΟΦΑΣΗ :275 / 2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή ………, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο τουΠρωτοδικείου Πατρών και τη Γραμματέα……………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 15° Μαρτίου 2013, για να δικάσει την από03.12.2012, με αριθμό κατάθεσης δικογράφο ……../2012 ανακοπή μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: ……….., συζύγου ……….., κατοίκου Πατρών, η οποία παραστάθηκε διατης πληρεξούσιας δικηγόρου της, Βασιλικής Αντωνάτου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK», πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποίαπαραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ………………..

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ συζήτηση της υπόθεσης, κατά την εκφώνηση της από το πινάκιο, οιδιάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τουςζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και τις έγγραφεςπροτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη ανακοπή η ανακόπτουσα ζητεί για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους τηνακύρωση της με αριθμό …………… έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, μετά της με αριθμ. ……………. περίληψης της, συνταχθείσας από τον αναφερόμενο στο δικόγραφοδικαστικό επιμελητή, που έλαβε χώρα σε εκτέλεση της από της από ……………..επιταγής προςεκτέλεση. Ζητεί περαιτέρω να καταδικασθεί η καθ’ ης στα δικαστικά της έξοδα. Με τοπεριεχόμενο αυτό η ανακοπή παραδεκτά και αρμοδίως, κατά τόπο και καθ’ ύλη (933 παρ. 1 και2 ΚΠολΔ), φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, σε συνδυασμό με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα άρθρα 934 παρ. 1 εδ. β ΚΠολΔ (βλ. τημε αριθμ. ………. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών, ………………….) και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τοπαραδεκτό, νόμιμο και ουσιαστικά βάσιμο των λόγων της.

Ο ν. 3869/2010 (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλεςδιατάξεις), προέβλεψε τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων που δεν έχουν πτωχευτικήικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμωνχρηματικών οφειλών τους, για τη ρύθμιση τούτων και την απαλλαγή, ακολουθώντας τηδιαδικασία που σχετικώς ορίζεται. Δυνάμει μάλιστα του άρθρου 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου, προςτο σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας, μπορεί αυτή να εξαιρεθεί από τη διαδικασίαρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη που υπέβαλε αίτηση ρύθμισης των χρεών του. Ηπροστασία, εξάλλου, του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον οοφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επί αυτών (όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με την παράγραφο 5 άρθρου 85 Ν. 3996/2011.ΦΕΚ Α70/5.8.2011). Σύμφωνα δε με το άρθρο 19, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του, με τοάρθρο 5 της από 18.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 246/18.12.2012) «Από τη δημοσίευση τουπαρόντος νόμου (ήτοι από την 3.8.2010) και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 απαγορεύεται οπλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9». Δυνάμει δε της παρ. 2 του ωςάνω άρθρου 46 του Ν. 3986/2011 στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν 3869/2010, προστέθηκε το ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωποανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας». Από το συνδυασμό των ανωτέρωδιατάξεων συνάγεται ότι πλέον, και ως την

2ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 275/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιατρών.

31.12.2013 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, κατάτα οριζόμενα από το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν 3869/2010, ακόμη και όταν τούτος(πλειστηριασμός) επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται πτωχευτικήςικανότητας, ήτοι δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του προαναφερόμενου Ν 3869/2010. Τοπροαναφερθέν, εξάλλου, άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 3886/2011, που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε με την προηγούμενη τροποποίηση του με το άρθρο 36 του Ν. 3910/8.2.2011, σκοπό έχει να διαφυλάξει τη διατήρηση της κύριας κατοικίας, για τουςσκοπούς του άρθρου 9 του ως άνω νόμου, στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι την πραγματική καιαπρόσκοπτη ενεργοποίηση της δυνατότητας υπαγωγής των οφειλετών στην διαδικασία του Ν. 3869/2010 (εξώδικος συμβιβασμός, αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, δικαστικός συμβιβασμόςή δικαστική απόφαση), ενόψει και του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεταιμετά την εναρκτήρια, φάση, της εφαρμογής του, από τις 3.1.2011. Κατά ακολουθία τωνανωτέρω, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογήτης διάταξης του άρθρου 19 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει, περί αναστολής πλειστηριασμών, η προηγούμενη υποβολή αίτησης του οφειλέτη προς εξώδικο συμβιβασμό ή μετά την αποτυχίααυτού η υποβολή αίτησης του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 στο κατά τόπο αρμόδιοΕιρηνοδικείο. Στην προκείμενη περίπτωση η ανακόπτουσα, με τον πρώτο λόγο ανακοπής της, ζητεί να ακυρωθεί η αναφερόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης μετά της αναφερόμενηςπερίληψης της, δυνάμει της οποίας συνεχίζεται η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, προκειμένου για το περιγραφόμενο στο δικόγραφο ακίνητο, καθόσον πρόκειται για την κύριακατοικία της, η αξία της οποίας βρίσκεται κάτω από το αφορολόγητο όριο, όπως ισχύει, προκειμένου για έγγαμο με δύο ανήλικα τέκνα. Σε κάθε δε περίπτωση ιστορείται ότι η ανακόπτουσα έχει καταθέσει προς την πιστώτρια τράπεζα αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Με το περιεχόμενο αυτό ο ανωτέρω λόγος ανακοπής είναι ορισμένος και νόμιμος στηριζόμενοςστις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω και σε αυτή του άρθρου 281 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από την κατάθεση του μάρτυρα της ανακόπτουσας, που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο τουΔικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιαςσυνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοιαποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ ης η ανακοπή, πιστώτρια τράπεζα, σε εκτέλεση της με αριθ. …………… Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΠατρών, επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της ανακόπτουσας, για την ικανοποίησητης επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης από σύμβαση δανείου, ποσού διακοσίων εξήντα οκτώχιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (268.549,39€), πλέοντόκων και εξόδων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην από ……… επιταγή προς εκτέλεση τουανωτέρω εκτελεστού τίτλου. Δυνάμει του άνω τίτλου, η καθ’ ης η παρούσα, προέβη σεαναγκαστική κατάσχεση της κάτωθι ακίνητης περιουσίας της ανακόπτουσας βάσει της με αριθ. ………..κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης Περιουσίας μετά της με αριθμ………..του δικαστικούεπιμελητή, στο Πρωτοδικείο Πατρών, ……………. Συγκεκριμένα προέβη στην κατάσχεση του υπό στοιχεία (Ι -Α)2 διαμερίσματος – μεζονέτας του ΚΤΙΡΙΟΥ Β , το οποίο κτίριο αποτελείαυτοτελή, διηρημένη και διακεκριμένη ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929, Ν.Δ. 1024/1971, ως τροποποιήθηκε από τον Ν.2052/1992 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ. Το ΚΤΙΡΙΟ ΒΗΤΑ είναι κτισμένο σε ένα ενιαίο οικόπεδο εμβαδού 1.928,32 τ.μ. έχει δε ποσοστό συμμετοχής στο οικόπεδο αυτό 208/1000 αδιαίρετα. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται κάτω από την……………..Πατρών του Δήμου Πατρέων, εντός σχεδίου πόλεως, στο ………., εντός τουαραιοδομημένου τμήματος του σχεδίου πόλεως «………………» είναι κατά κανόνα άρτιο καιοικοδομήσιμο, αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εισφοράς γης του άρθρου 8 Ν. 1337/1983 σύμφωνα με την 2/95 κυρωθείσα Πράξη Εφαρμογής του άρθρου 12 του ίδιουνόμου. Το ΚΤΙΡΙΟ ΒΗΤΑ καλύπτει επιφάνεια του ανωτέρω οικοπέδου 147,19 τ.μ. Το δε ως άνω διαμέρισμα της ανακόπτουσας αποτελείται Α) από τμήμα του υπογείου ορόφου που αποτελείταιαπό χώρο λεβητοστασίου, αποθηκευτικούς χώρους, την κλίμακα προς το ισόγειο και μία θέσηστάθμευσης αυτοκινήτου, έχει επιφάνεια 67,66  τμ,   από τα οποία  16,63 τ.μ.  είναι  η  θέση  στάθμευσης

3ο φύλλο της υπ’ αριθμ.275/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.

αυτοκινήτου και όγκο μ.κ. 189,45 Β) από τμήμα του ισογείου που αποτελείται από έναν ενιαίοχώρο που περιλαμβάνει σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και την εσωτερική κλίμακα προς πρώτοόροφο και WC, είναι δε επιφανείας 65,325 τ.μ. και όγκου 209,04 και διαθέτει εξώστηνοτιοδυτικά στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου προς την οδό σχεδίου πόλεως Γ) από τμήμα τουπρώτου ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, λουτρό, διάδρομο επικοινωνίας και τηναπόληξη της εσωτερικής κλίμακας, έχει επιφάνεια 54,78 τ.μ. και όγκο μ.κ. 208,16 και διαθέτειημιυπαίθριο χώρο με συνεχόμενο εξώστη βορειοανατολικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδουκαι ημιυπαίθριο χώρο με εξώστη νοτιοδυτικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την ανώνυμη οδό σχεδίου πόλεως. Το ως άνω ακίνητο, που είναι η κύρια κατοικία τηςανακόπτουσας, αποτελεί λειτουργικά μία ενιαία κατοικία (μεζονέτα) φέρει δε Κ.Α.Ε.Κ. ……………, έχει συνολική επιφάνεια 187,765 τ.μ.. Στο δε διαμέρισμα αυτό και στον κάθε φοράκύριο ή ένοικο αυτού, ανήκει η αποκλειστική χρήση τμήματος του ακαλύπτου χώρου, εμβαδού110,30 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο διηνεκές από τον κάθε φοράκύριο ή ένοικο του διαμερίσματος αυτού. Περιήλθε δε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητατης ανακόπτουσας κατά ποσοστό 100 % δυνάμει του με αριθμ. ………….συμβολαίουαγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Πατρών, ………., νομίμως καταχωρημένου στατηρούμενα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου: Πατρών, με αριθμό καταχώρησης ………… Αποδεικνύεται περαιτέρω ότι με την ως άνω προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, η αξία του προπεριγραφέντος και κατασχεθέντος ακινήτου, εκτιμήθηκε στο ποσό των 233.000,00 ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε στο ποσό των 210.000,00 ευρώ. Όμως, σύμφωνα καιμε τα προρρηθέντα το ανωτέρω ακίνητο, αποτελεί την πρώτη και κύρια κατοικία τηςανακόπτουσας, στην οποία κατοικεί με την οικογένεια της, δηλαδή το σύζυγο και τα δύοανήλικα τέκνα τους, η δε αξία του, όπως εκτιμάται και στην προσβαλλόμενη κατασχετήριαέκθεση, υπολείπεται του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ορίου αφορολόγητηςαπόκτησης πρώτης κατοικίας, το οποίο ορίζεται για έγγαμο με δύο τέκνα 250.000,00 ευρώπροσαυξημένο κατά 25.000,00 ευρώ για κάθε ένα τέκνο, ήτοι 300.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50% (άρθρο 21 § 2 Ν. 3842/2010). Αποδεικνύεται περαιτέρω ότι η ανακόπτουσα δενπεριήλθε δολίως σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους της, ενώ ήδηκαταβάλει προσπάθεια να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός με την καθ’ ης η ανακοπή. Κατά ακολουθία των ανωτέρω, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα πρόταση, ενόψειτης αδυναμίας να πραγματοποιηθεί για το ανωτέρω ακίνητο πλειστηριασμός, σε συνδυασμό μετις δυσανάλογα επαχθείς συνέπειες, για την ανακόπτουσα, της διατήρησης της κατάσχεσης τουένδικου ακινήτου, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πλειστηριασμού του, πρέπει να γίνει δεκτός οανωτέρω λόγος ανακοπής ως ουσιαστικά βάσιμος και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη με αριθμό …………..έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου μετά της με αριθμό ……………περίληψηςτης, του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών, …………. Πρέπει επίσης να καταδικασθεί η καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσαςλόγω της ήττας της, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό …………….έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου μετά της μεαριθμό ………….περίληψης της, του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών, ……………….., δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε κατάσχεση στο περιγραφόμενο στο σκεπτικόακίνητο της ανακόπτουσας.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων τηςανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στοακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τουςστις  7-Ιουνίου – 2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ